ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ЗАКОНИ 

 

Назив на закон
 
Службен Весник
Pdf  формат
Закон за Градење Бр. 70 од 16.05.2013  
Измена и дополнување на закон за Градење  79/13 
Измена и дополнување на закон за Градење 137/13    
Измена и дополнување на закон за Градење 163/13   
Измена и дополнување на закон за Градење 27/14    
Измена и дополнување на закон за Градење 28/14   
Измена и дополнување на закон за Градење 42/14  
Измена и дополнување на закон за Градење 115/14  
Измена и дополнување на закон за Градење 149/14   
Измена и дополнување на закон за Градење 187/14   
Измена и дополнување на закон за Градење 44/15   
Закон за изменување и дополнување на законот за Градење 129/15   
      
 Дополнување на закон за Градење 217/15   
Измена и дополнување на закон за Градење 226/15   
Дополнување на закон за Градење  30/16      
Измена и дополнување на закон за Градење 31/16   
Измена и дополнување на закон за Градење 39/16   
Измена и дополнување на закон за Градење 71/16   
Измена и дополнување на закон за Градење 132/16   
Закон за Просторно и Урбанистичко планирање  199/14  
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање  42/14  
Измена и дополнување на  закон за Урбанистичко планирање  44/15  
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање  44/15  
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање  193/15  
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање  31/16  
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање  163/16  
Закон за Инспекциски надзор 50/10  
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 161/10  
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 157/11  
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 147/13  
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 41/14   
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 33/15  
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 193/15  
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 53/16  
Закон за општа управна постапка 124/15  
Закон за Забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 199/14  
 Измена на Закон за Забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 147/15  
Закон за домување(Пречистен текст) 38/12  
Измена и дополнување на закон за домување  55/13  
Измена и дополнување на закон за домување  163/13  
Измена и дополнување на закон за домување  42/14  
Измена и дополнување на закон за домување  199/14  
Измена и дополнување на закон за домување  146/15  
Измена и дополнување на закон за домување 31/16  


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us