ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ДИГУ МИСИЈА, ВИЗИЈА
Мисија

Како основна цел се поставуваат основните барања за градбата, зависно од намената, а предвидено со параметрите од планската документација со цел градбите да бидат изведени и проектирани со висок квалитет односно со механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита со рационално уредување и користење на просторот за подобри услови во согласност со еколошките стандарди како и за хумано живеење и работа на граѓаните.
Доследно спроведување на Закон за градење , Закон за просторно и урбанистичко планирање и Закон за инспекциски надзор.


Визија

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Северна Македонија како орган на државната управа надлежен за вршење на инспекциски надзор над спроведување на прописите од областа за која е надлежен (Закон за градење, Закон за просторно и урбанистичко планирање и Закон за инспекциски надзор), цели да стане високо квалитетна институција , која со својата работа ќе придонесе во засилување на инспекцискиот надзор преку засилени надзори и ефикасно спроведување на законите за кои е надлежен.


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us