ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ОРГАНОГРАМ     Раководно лице :
М-р Боре Ерчеков ДГИ 


Државни службеници :

  • Сектор за инспекциски надзор од областа на градежништвото и урбанизмот
  • Одделение за инспекциски надзор од областа на градежништвото

Виолета Анчевска Ѓорѓиева: Советник градежен инспектор
Златко Каракашоски: Советник градежен инспектор
Душан Јанев: Советник градежен инспектор
Зоранчо Самарџиски: Советник градежен инспектор
Ајдин Амети: Помлад соработник и
Јане Зиковски: Референт.


Одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот

Костел Шекутковски: Советник урбанистички инспектор
Наташа Мирошниченко Велјаноска: Самостоен урбанистички инспектор
Бурхан Халими: Помлад соработник и
Цветанка Стефановска: Референт


Одделение за нормативно правни и општи работи

Димитар Гаќев: Советник за управно правни работи
Наташа Гребенарова Теофиловска: Советник за управно правни работи
Тања Ангелкова: Помлад соработник
Светлана Слезенковска: Технички секретар на директор
Владо Карапетров: Самостоен референт и
Велимир Паноски: Помлад референт.

Одделение за управување со човечки ресурси
Саура Хајдари: Помлад соработник


Одделение за финансиски прашања

Наташа Србиноска: Помлад соработник
Емре Агаи: Помлад соработник
Изаир Халили: Помлад соработник и
Ирина Тодевска: Самостоен референт


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us