ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
Одделение за управување со човечки ресурсиSaura
Саура Хајдари

Помлад соработник

Тел: 023226-183 лок. 114

saura.hajdari@digu.gov.mkПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us