ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ИНИЦИЈАТИВИ

ПОДНЕСЕТЕ ОНЛАЈН ИНИЦИЈАТИВА ДО ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА РСМ

Ако иницијативата ја поднесете анонимно Државниот Инспекторат за Градежништво и Урбанизам на РСМ нема да биде во можност да ви прати одговор или од вас да побара додатни информации.

Пополнување на формуларот подолу се врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашата иницијатива.

Државниот Инспекторат за Градежништво и Урбанизам на РСМ ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.


НАЗИВ НА ПОДНЕСУВАЧОТ


Вашето име:
Вашето Презиме:


АДРЕСА НА ПОДНЕСУВАЧОТ


Улица и број :
Општина :
Телефон :
Е-пошта на
подносителот:


ВНЕСЕТЕ ГИ ПОДАТОЦИТЕ ЗА СУБЈЕКТОТ ПРОТИВ КОГО ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ИНИЦИЈАТИВАТАИме :
Опис на субјектот:

ЛОКАЦИЈА НА СУБЈЕКТОТ


Улица и број:
Општина :

Краток и прецизен опис на иницијативатаПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us