ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ПРЕТСТАВКИ

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Северна Македонија постапува по преставки за објекти од I категорија, додека за објекти од II категорија согласно Законот за градење постапуваат Овластените градежни инспектори од соодветната Општина.ПОДНЕСЕТЕ ОНЛАЈН ПРЕТСТАВКА ДО ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Ако претставката ја поднесете анонимно Државниот инспекторат за Градежништво и Урбанизам на Република Северна Македонија нема да биде во можност да ви прати одговор или од вас да побара додатни информации.

Пополнување на формуларот подолу се врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашата претставка.

Државниот инспекторат за Градежништво и Урбанизам на Република Северна Македонија ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.
НАЗИВ НА ПОДНЕСУВАЧОТ


Вашето име:
Вашето Презиме:


АДРЕСА НА ПОДНЕСУВАЧОТУлица и број :
Град :
Телефон :
Е-пошта на подносителот:


ВНЕСЕТЕ ГИ ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ПРОТИВ КОГО
ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАВид на Инспектор :

Име и презиме на инспектор:

Краток и прецизен опис на претставката:


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us