ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ



КОРИСНИ ЛИНКОВИ
РЕГИСТАР ЗА ЗАКОНИ

 



 
Назив на Законот
Службен весник број (измена) 
 Закон за градење  130/09; 124/10; 18/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 137/13;  163/13; 27/14; 28/14; 42/14; 115/14; 149/14; 187/14; 44/15; 129/15;  217/15; 226/15; 30/16; 31/16; 39/16; 71/16; 132/16
 Закон за просторно и  урбанистичко планирање  199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16
 Закон за инспекциски  надзор  50/10; 162/10; 157/11; 147/13; 41/14 ; 33/15; 193/15; 53/16; 124/15
 Закон за забрана и  спречување на вршење на  нерегистрирана дејност  199/14; 147/15
 Закон за општата управна  постапка  38/05; 110/08; 124/15;
 Закон за постапување по  преставки и предлози  82/08; 13/13; 156/15
 Закон за работни односи  167/15; 27/16
 Закон за вработени во  јавниот  сектор  27/14; 199/14; 27/16
 Закон за административни  службеници  27/14; 199/14; 48/15; 154/15; 05/16; 142/16
 Закон за влада  59/00; 12/03; 55/05; 37/06; 115/07; 19/08; 82/08; 10/10; 51/11; 15/13; 139/14; 196/15; 142/16
 Закон за Буџетите  64/05; 04/08; 103/08; 156/09; 95/10; 180/11; 171/12; 192/15; 167/16
 Закон за извршување на  буџетот  
 Упатство за извршување  на трезорско работење  


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us