ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
РЕГИСТАР НА КРАТЕНКИ

  Ред. бр.
Кратенка 
Цел назив 
 1 ДИГУ Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
 2 ИС Инспекциски совет 
 3 ДИЖС Државен инспекторат за животна средина и заштита на природата
 4 ДУИ Државен управен инспекторат
 5 МК Министерство за култура
 6 МТВ Министерство за транспорт и врски
 7 УЗКН Управа за заштита на културно наследство
 8 ТИРЗ Технолошко индустриско развојни зони
 9 ДУП Детален урбанистички план
 10 ГУП Генерален урбанистички план
11 ЛУПД Локална урбанистичка планска документација
12 ДУПД Државна урбанистичка планска документација


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us