Директор

Локман Љимани Директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам

“Мојата визија како прв човек на оваа институција е да се стремам да се постават основните барања за градба, во зависност од намената, а предвидени со параметрите од планската документација со цел градбите да бидат изведени и проектирани со висок квалитет односно со механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита со рационално уредување и користење на просторот за подобри услови во согласност со еколошките стандарди како и за хумано живеење и работа на граѓаните. Доследно спроведување на Законот за градење, Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за инспекциски надзор.
Оттука произлегува флексибилниот карактер со кој ќе стремам Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Северна Македонија да го приближам до модерните трендови во областа на инспекцискиот надзор во градежништвото, ќе се карактеризира со перманентна надградба, како Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам би можел да кореспондира со современите текови и напредок со цел да стане високо квалитетна институција која ќе придонесе во засилување на инспекцискиот надзор.”