Соопштенија

Именување на нов Директор

By септември 12, 2017 јуни 3rd, 2020 No Comments

Со одлука на Влада на Република Македонија бр. 24-4384/1 од 03.08.2017 година вршител на должноста Директор на Инспекторат за Градежништво и Урбанизам се именува г-дин Борјанчо Мицевски.