Skip to main content

Информации од јавен карактер

Контакт лице за информации од јавен карактер со решение број 09-78/1 од 25.08.2014 година:
Наташа Гребенарова Теофиловска – Раководител на одделение за нормативно правни и општи работи
тел: 023226183 локал: 114
е-маил: natasa.grebenarova@digu.gov.mk
Барање за пристап до информации од јавен карактер