Контакт

Информации од јавен карактер

Контакт лице за информации од јавен карактер со решение број 09-78/1 од 25.08.2014 година:
Наташа Гребенарова Теофиловска – Раководител на одделение за нормативно правни и општи работи
тел: 023226183 локал: 114
е-маил: natasa.grebenarova@digu.gov.mk
Барање за пристап до информации од јавен карактер

Лице за информации за односи со јавност

Светлана Слезенковска
контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18
контакт телефон 02 3226-183
Е-маил svetlana.slezenkovska@digu.gov.mk

Прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоци

Упатство за укажувачи

Назначени лица за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите се:

Наташа Гребенарова Теофиловска
Раководител на одделение за нормативно правни и општи работи
контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18
контакт телефон 02 3226-183
контакт е-маил адреса natasa.grebenarova@digu.gov.mk

Светлана Слезенковска
Помлад соработник
контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18
контакт телефон 02 3226-183
Е-маил svetlana.slezenkovska@digu.gov.mk

Лице за известување и сомнежи за измама или корупција согласно Закон за јавна внатрешна финансиска контрлоа

Емре Агаи
Помлад соработник
контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18
контакт телефон 02 3226-183 лок. 104
Е-маил emre.agai@digu.gov.mk

Офицер за заштита на личните податоци

Саура Хајдари
Соработник
Е-маил: saura.hajdari@digu.gov.mk
контакт телефон 02 3226-183 лок. 111


Телефон: 02 3226 – 183


Факс: 02 3226 – 183 лок.102


Адреса: Ул. Бул: „Гоце Делчев“ бр.18


Е-маил за претставки и контакти: contact@digu.gov.mk