Skip to main content

Лица за информирање, комуникација, координација, консултации и меѓусекторска размена на податоци со Центар за управување со кризи (ЦУК)

Наташа Гребенарова Теофиловска
Раководител на одделение на ОНПОАР
тел: 02/3226-183 и 077/689-230
меил: natasa.grebenarova@digu.gov.mk

Ирина Тодевска
Самостоен референт
тел: 02/3226-183 и 071/243-875
меил: irina.todevska@digu.gov.mk