Одделение за управување со човечки ресурси

Саура Хајдари
Соработник
Тел: 023226-183 лок. 111
saura.hajdari@digu.gov.mk