Одделение за финансиски прашања

Ирина Тодевска
Самостоен референт – Благајник
Тел: 023226-183 лок. 103
irina.todevska@digu.gov.mk

Наташа Николоска
Помлад соработник
Тел: 023226-183 лок. 104
natasha.nikoloska@digu.gov.mk