Одделение за јавни набавки и комуникациска технологија

Листа на вработени во одделението за јавни набавки и комуникациска технологија

Емре Агаи
Помлад соработник
Тел: 023226-183 лок. 104
emre.agai@digu.gov.mk

Цветанка Стефановска
Виш референт
Тел: 023226-183 лок. 105
cvetanka.stefanovska@digu.gov.mk

Ајдин Амети
Помлад соработник
Тел: 023226-183