Skip to main content

Предлог до државен инспекторат

Поднесете онлајн предлог до Државен Инспекторат за Градежништво и Урбанизам

Пополнување на формуларот подолу се врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашиот предлог.

Државниот инспекторат ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.