Skip to main content

Претставки анонимно

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам постапува по преставки за објекти од I категорија, додека за објекти од II категорија согласно Законот за градење постапуваат Овластените градежни инспектори од соодветната Општина

ПОДНЕСЕТЕ ОНЛАЈН ПРЕТСТАВКА ДО ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Ако претставката ја поднесете анонимно Државниот инспекторат за Градежништво и Урбанизам  нема да биде во можност да ви прати одговор или од вас да побара додатни информации.

Пополнување на формуларот подолу се врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашата претставка.

Државниот инспекторат за Градежништво и Урбанизам ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.

ПријавиПријави анонимно

    ВНЕСЕТЕ ГИ ПОДАТОЦИТЕ ЗА СУБЈЕКТОТ ПРОТИВ КОГО ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКА