Skip to main content

Претставки

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам постапува по преставки за објекти од I категорија, додека за објекти од II категорија согласно Законот за градење постапуваат Овластените градежни инспектори од соодветната Општина

ПОДНЕСЕТЕ ОНЛАЈН ПРЕТСТАВКА ДО ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Пополнување на формуларот подолу се врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашата претставка.

Државниот инспекторат за Градежништво и Урбанизам ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.

Пријави

    НАЗИВ НА ПОДНЕСУВАЧОТ

    АДРЕСА НА ПОДНЕСУВАЧОТ