Skip to main content

Регистри

Регистар за Закони

Назив на ЗаконотСлужбен весник број (измена)
Закон за градење130/09; 124/10; 18/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 137/13; 163/13; 27/14; 28/14; 42/14; 115/14; 149/14; 187/14; 44/15; 129/15; 217/15; 226/15; 30/16; 31/16; 39/16; 71/16; 132/16
Закон за просторно и урбанистичко планирање199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16
Закон за инспекциски надзор50/10; 162/10; 157/11; 147/13; 41/14 ; 33/15; 193/15; 53/16; 124/15
Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност199/14; 147/15
Закон за општата управна постапка38/05; 110/08; 124/15;
Закон за постапување по преставки и предлози82/08; 13/13; 156/15
Закон за работни односи167/15; 27/16
Закон за вработени во јавниот сектор27/14; 199/14; 27/16
Закон за административни службеници27/14; 199/14; 48/15; 154/15; 05/16; 142/16
Закон за влада59/00; 12/03; 55/05; 37/06; 115/07; 19/08; 82/08; 10/10; 51/11; 15/13; 139/14; 196/15; 142/16
Закон за Буџетите64/05; 04/08; 103/08; 156/09; 95/10; 180/11; 171/12; 192/15; 167/16
Закон за извршување на буџетот
Упатство за извршување на трезорско работење

Регистар на видови инспектори

Градежен Инспектор

Име Презиме
Вид на инспектор
ЗвањеБрој на лиценца
Виолета Анчевска Ѓорѓиева Раководител – Виш инспектор Советник инспектор 25161003
ЗлаткоКаракашоскиСоветник градежен инспектор Советник инспектор 25162002
ДушанЈаневСоветник градежен инспектор Советник инспектор 25162001
ЗоранчоСамарџискиСоветник градежен инспектор Советник инспектор 25161001

Урбанистички Инспектор

Име Презиме Вид на инспектор
ЗвањеБрој на лиценца
Наташа Мирошниченко Велјаноска Советник урбанистички инспекторСоветник инспектор 26161001
КостелШекуткоскиРаководител – Виш инспекторСоветник инспектор 25161002

Регистар на Кратенки

Ред. бр.
Кратенка Цел назив
1ДИГУДржавен инспекторат за градежништво и урбанизам
2ИСИнспекциски совет
3ДИЖСДржавен инспекторат за животна средина и заштита на природата
4ДУИДржавен управен инспекторат
5МКМинистерство за култура
6МТВМинистерство за транспорт и врски
7УЗКНУправа за заштита на културно наследство
8ТИРЗТехнолошко индустриско развојни зони
9ДУПДетален урбанистички план
10ГУПГенерален урбанистички план
11ЛУПДЛокална урбанистичка планска документација
12ДУПДДржавна урбанистичка планска документација