Регистри

Регистар за Закони

Назив на ЗаконотСлужбен весник број (измена)
Закон за градење130/09; 124/10; 18/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 137/13; 163/13; 27/14; 28/14; 42/14; 115/14; 149/14; 187/14; 44/15; 129/15; 217/15; 226/15; 30/16; 31/16; 39/16; 71/16; 132/16
Закон за просторно и урбанистичко планирање199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16
Закон за инспекциски надзор50/10; 162/10; 157/11; 147/13; 41/14 ; 33/15; 193/15; 53/16; 124/15
Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност199/14; 147/15
Закон за општата управна постапка38/05; 110/08; 124/15;
Закон за постапување по преставки и предлози82/08; 13/13; 156/15
Закон за работни односи167/15; 27/16
Закон за вработени во јавниот сектор27/14; 199/14; 27/16
Закон за административни службеници27/14; 199/14; 48/15; 154/15; 05/16; 142/16
Закон за влада59/00; 12/03; 55/05; 37/06; 115/07; 19/08; 82/08; 10/10; 51/11; 15/13; 139/14; 196/15; 142/16
Закон за Буџетите64/05; 04/08; 103/08; 156/09; 95/10; 180/11; 171/12; 192/15; 167/16
Закон за извршување на буџетот
Упатство за извршување на трезорско работење

Регистар на видови инспектори

Градежен Инспектор

ИмеПрезиме
Вид на инспектор
ЗвањеБрој на лиценца
Виолета Анчевска ЃорѓиеваРаководител – Виш инспектор Советник инспектор25161003
ЗлаткоКаракашоскиСоветник градежен инспектор Советник инспектор25162002
ДушанЈаневСоветник градежен инспектор Советник инспектор25162001
ЗоранчоСамарџискиСоветник градежен инспектор Советник инспектор25161001

Урбанистички Инспектор

ИмеПрезимеВид на инспектор
ЗвањеБрој на лиценца
Наташа Мирошниченко ВелјаноскаСоветник урбанистички инспекторСоветник инспектор 26161001
КостелШекуткоскиРаководител – Виш инспекторСоветник инспектор25161002

Регистар на Кратенки

Ред. бр.
КратенкаЦел назив
1ДИГУДржавен инспекторат за градежништво и урбанизам
2ИСИнспекциски совет
3ДИЖСДржавен инспекторат за животна средина и заштита на природата
4ДУИДржавен управен инспекторат
5МКМинистерство за култура
6МТВМинистерство за транспорт и врски
7УЗКНУправа за заштита на културно наследство
8ТИРЗТехнолошко индустриско развојни зони
9ДУПДетален урбанистички план
10ГУПГенерален урбанистички план
11ЛУПДЛокална урбанистичка планска документација
12ДУПДДржавна урбанистичка планска документација