Skip to main content

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

за градби од прва категорија категоризирани согласно Закон за градење

Врз основа на член 67 став 1 од Закон за градење инвеститорот е должен писмено да го пријави започнувањето на изградбата до надлежниот орган, градежната инспекција и инспекцијата на трудот, пред започнувањето на изградбата. Во известувањето инвеститорот е должен да ги назначи изведувачот и правното лице за вршење надзор со определен надзорен инженер. За секоја настаната промена на учесниците во изградбата во текот на градењето, инвеститорот е должен во рок од седум дена од настанатата промена да ги извести надлежните органи

    Сите полиња се задолжителни.

    НАЗИВ НА ПОДНЕСУВАЧОТ/ИНВЕСТИТОР