ДИГУ – Организација, Систематизација и Органограм

Органограм

Државни службеници

Раководно лице

Фатмир Арифи в.д Директор

Одделение за инспекциски надзор од областа на градежништвото

Виолета Анчевска Ѓорѓиева: Виш инспектор
Душан Јанев: Советник градежен инспектор
Зоранчо Самарџиски: Советник градежен инспектор
Јетон Рустеми: Самостоен градежен инспектор
Јетон Бучи: Помлад градежен инспектор
Иљаз Лесковица – Самостоен референт
Заим Лесковица: Помлад референт
Суад Зенељи: Помлад референт

Одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот

Костел Шекутковски: Виш инспектор
Наташа Мирошниченко Велјаноска: Советник  урбанистички инспектор

Одделение за нормативно правни, општи и административни работи

Наташа Гребенарова Теофиловска: Раководител
Светлана Слезенковска: Помлад соработник
Тања Ангелкова: Помлад соработник
Бурхан Халими: Помлад соработник
Владо Карапетров: Самостоен референт и
Велимир Паноски: Помлад референт.

Одделение за јавни набавки, информатичка и комуникациска технолигија

Емре Агаи: Помлад соработник
Ајдин Амети: Помлад соработник
Цветанка Стефановска: Виш референт

Одделение за управување со човечки ресурси

Саура Хајдари: Соработник
Јане Зиковски: Помлад соработник
Арбен Етеми: Помлад референт

Одделение за финансиски прашања

Наташа Николоска: Помлад соработник
Ирина Тодевска: Самостоен референт – Благајник

Организација

Правилникот за внатрешна организација на Државниот Инспекторат за Градежништво и Урбанизам може да го превземете на линкот подолу.

Внатрешна Организација
Табеларен преглед на работни места

Мисија

Како основна цел се поставуваат основните барања за градбата, зависно од намената, а предвидено со параметрите од планската документација со цел градбите да бидат изведени и проектирани со висок квалитет односно со механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита со рационално уредување и користење на просторот за подобри услови во согласност со еколошките стандарди како и за хумано живеење и работа на граѓаните.
Доследно спроведување на Закон за градење , Закон за просторно и урбанистичко планирање и Закон за инспекциски надзор.

Визија

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам како орган на државната управа надлежен за вршење на инспекциски надзор над спроведување на прописите од областа за која е надлежен (Закон за градење, Закон за просторно и урбанистичко планирање и Закон за инспекциски надзор), цели да стане високо квалитетна институција , која со својата работа ќе придонесе во засилување на инспекцискиот надзор преку засилени надзори и ефикасно спроведување на законите за кои е надлежен.