Skip to main content

ИНТЕГРИТЕТ

Годишен план за проценка на ризиците од корупција во ДИГУ за 2024
Одлука за начин на регистрирање на работно време и евидентирање на работно време
Правилник за следење на прекувремена работа
Годишен план за проценка на ризиците од корупција во ДИГУ за 2023 година
Одделение за инспекциски надзор од област на градежништво
Одделение за инспекциски надзор од област на урбанизмот
Одделение за нормативно правни и општи работи
Правилник за користење на средства за репрезентација во ДИГУ
Правилник за начинот на користење и одржување ба службените возила на ДИГУ
Процес за управување и сметководствена евиденција на финансиски документи
Процес на благајничко работење (денарски и девизно)
Процес на пресметка и исплата на плати
Мапа за работни процеси
Мапа на работен процес во Одделение за управување со човечки ресурси
Методологија за проценка на ризик при планирање на инспекциски надзори од област на градежништво и урбанизам
Наредба за вршење на работа подолго од полното работно време
Етнички кодекс на вработените кои вршат работи во ДИГУ
Правилник за користење на средства за репрезентација во ДИГУ
Правилник за постапување со подароци, погодности и гостопримства во ДИГУ
Правилник за спречување на судир на интереси и пријавување на дополнителни ангажмани на вработените во ДИГУ
Процедура за заштитено внатрешно пријавување во ДИГУ
Процедура за користење на службени уреди (ИТ Опрема) во ДИГУ
Упаство за начинот за спроведување на постапките за јавни набавки
Упаство за реализирање на службени патувања на ДИГУ