Skip to main content

Останати закони

Во листата подолу можете да ги преземете законите во Pdf формат

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистриран дејност

Закон за домување