Останати закони

Во листата подолу можете да ги преземете законите во Pdf формат

Закон за инспекциски надзор

Закон за општа управна постапка

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистриран дејност

Закон за домување