Одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот

Одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот е надлежно за вршење инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, надлежно е за вршење на непосреден увид во придржувањето кон законите и другите прописи; превземање на управни дејствија и други мерки, извршување на други работи согласно законските овластувања.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот во Секторот за инспекциски надзор од областа на градежништвото и урбанизмот

Листа на Инспектори за Урбанизам

Наташа Мирошниченко Велјаноска
Советник урбанистички инспектор
Тел: 023226-183 лок. 108
natasa.veljanoska@digu.gov.mk
Бр. Лиценца 26161001

ИНСПЕКТОРИ ВО ПЕНЗИЈА

ИмеПрезимеВид на инспекторЗвањеДатум на пензионирње
ВитаЈовановскаУрбанистички инспектор Советник инспектор 01.10.2016
КостелШекутковскиВиш инспекторВиш инспектор30.06.2022

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам им се заблагодарува на сите вработени кој својот работен век го поминале во Државен инспекторат за градежништво и урбанизам и им посакува убави пензионерски години.

Закони за Просторно и Урбанистичко Планирање

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА УРБАНИЗАМ