Одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот

Одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот е надлежно за вршење инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, надлежно е за вршење на непосреден увид во придржувањето кон законите и другите прописи; превземање на управни дејствија и други мерки, извршување на други работи согласно законските овластувања.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот во Секторот за инспекциски надзор од областа на градежништвото и урбанизмот

Костел Шекутковски
Раководител – Виш инспектор
Тел: 023226-183 лок. 107
kostel.shekutkovski@digu.gov.mk
Бр. Лиценца 26164001

Листа на Инспектори за Урбанизам

Наташа Мирошниченко Велјаноска
Советник урбанистички инспектор
Тел: 023226-183 лок. 108
natasa.veljanoska@digu.gov.mk
Бр. Лиценца 26161001

ИНСПЕКТОРИ ВО ПЕНЗИЈА

ИмеПрезимеВид на инспекторЗвањеДатум на пензионирње
ВитаЈовановскаУрбанистички инспекторСоветник инспектор01.10.2016

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам им се заблагодарува на сите вработени кој својот работен век го поминале во Државен инспекторат за градежништво и урбанизам и им посакува убави пензионерски години.

Закони за Просторно и Урбанистичко Планирање

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА УРБАНИЗАМ