Skip to main content

Одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот

Одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот е надлежно за вршење инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, надлежно е за вршење на непосреден увид во придржувањето кон законите и другите прописи; превземање на управни дејствија и други мерки, извршување на други работи согласно законските овластувања.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на урбанизмот во Секторот за инспекциски надзор од областа на градежништвото и урбанизмот

Листа на Инспектори за Урбанизам

Наташа Мирошниченко Велјаноска
Советник урбанистички инспектор
Тел: 023226-183 лок. 109
natasa.veljanoska@digu.gov.mk
Бр. Лиценца 26161001

Сејар Амати
Помлад соработник за постапување под преставки и предлози од областа на урбанизам
Тел: 023226-183 лок. 108
sejar.amati@digu.gov.mk

Мевлан Рамадани
Самостоен урбанистички инспектор
тел.023226183 лок.109
mevlan.ramadani@digu.gov.mk

ИНСПЕКТОРИ ВО ПЕНЗИЈА

ИмеПрезимеВид на инспекторЗвањеДатум на пензионирње
ВитаЈовановскаУрбанистички инспектор Советник инспектор 01.10.2016
КостелШекутковскиВиш инспекторВиш инспектор30.06.2022

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам им се заблагодарува на сите вработени кој својот работен век го поминале во Државен инспекторат за градежништво и урбанизам и им посакува убави пензионерски години.

Закони за Просторно и Урбанистичко Планирање

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА УРБАНИЗАМ