Skip to main content

Одделение за Инспекциски надзор од областа на градежништво

Во состав на Секторот за инспекциски надзор од областа на градежништвото и урбанизмот се формираат две одделенија:

Одделение за инспекциски надзор од областа на градежништвото е надлежно за вршење на инспекциски надзор над спроведувањето на Законот за градење, надлежно е за вршење на непосреден увид во придржувањето кон законите и другите прописи; превземање на управни дејствија и други мерки, извршување на други работи согласно законските овластувања.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на градежништвото во Секторот за инспекциски надзор од областа на градежништвото и урбанизмот.

Листа на Градежни Инспектори

Зоранчо Самарџиски
Советник градежен инспектор
Тел: 023226-183 лок. 108
zoranco.samardziski@digu.gov.mk
Бр. Лиценца 25161001

Јетон Рустеми
Самостоен Градежен инспектор
тел.02 3226183
jeton.rustemi@digu.gov.mk
Бр. Лиценца А090190002

Јетон Бучи
Помлад Градежен инспектор
тел.02 3226183
jeton.buci@digu.gov.mk
Бр. Лиценца А090190001

Суад Зенељи
Градежен извршител
Помлад референт
тел.02 3226183

Иљаз Лесковица
Градежен извршител
Самостоен референт
тел.02 3226183

Бенкизе Фејзулахи
Помлад соработник за постапување под преставки и предлози од областа на гражништво
benkize.fejzullahi@digu.gov.mk
тел.02 3226183

ИНСПЕКТОРИ ВО ПЕНЗИЈА

ИмеПрезимеВид на инспекторЗвањеДатум на пензионирње
СпасоЈованоскиГрадежен инспектор Виш инспектор 29.05.2016
ВиолетаПетрушевскаГрадежен инспектор Виш инспектор 01.04.2018
Златко КаракашоскиГрадежен инспекторГрадежен инспектор01.09.2021
Душан
ЈаневСоветник градежен инспектор
Советник градежен инспектор
30.06.2022

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам им се заблагодарува на сите вработени кој својот работен век го поминале во Државен инспекторат за градежништво и урбанизам и им посакува убави пензионерски години.

ЗАКОНИ ЗА ГРАДЕЊЕ

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО