Одделение за Инспекциски надзор од областа на градежништво

Во состав на Секторот за инспекциски надзор од областа на градежништвото и урбанизмот се формираат две одделенија:

Одделение за инспекциски надзор од областа на градежништвото е надлежно за вршење на инспекциски надзор над спроведувањето на Законот за градење, надлежно е за вршење на непосреден увид во придржувањето кон законите и другите прописи; превземање на управни дејствија и други мерки, извршување на други работи согласно законските овластувања.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на градежништвото во Секторот за инспекциски надзор од областа на градежништвото и урбанизмот.

Виолета Анчевска Ѓорѓиева
Раководител – Виш инспектор
Тел: 023226-183 лок. 106
violeta.gjorgjieva@digu.gov.mk
Бр. Лиценца 25161003

Листа на Градежни Инспектори

Душан Јанев
Советник градежен инспектор
Тел: 023226-183 лок. 109
dusan.janev@digu.gov.mk
Бр. Лиценца 25162001

Зоранчо Самарџиски
Советник градежен инспектор
Тел: 023226-183 лок. 108
zoranco.samardziski@digu.gov.mk
Бр. Лиценца 25161001

Јетон Рустеми
Самостоен Градежен инспектор
тел.02 3226183 лок 109
jeton.rustemi@digu.gov.mk

Јетон Бучи
Помлад Градежен инспектор
тел.02 3226183 лок 114
jeton.buci@digu.gov.mk

Заим Лесковица
Помлад референт
тел.02 3226183 лок 114

Суад Зенељи
Помлад референт
тел.02 3226183 лок 114

ИНСПЕКТОРИ ВО ПЕНЗИЈА

ИмеПрезимеВид на инспекторЗвањеДатум на пензионирње
СпасоЈованоскиГрадежен инспекторВиш инспектор29.05.2016
ВиолетаПетрушевскаГрадежен инспекторВиш инспектор01.04.2018
ЗлаткоКаракашоскиГрадежен инспекторГрадежен инспектор01.09.2021

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам им се заблагодарува на сите вработени кој својот работен век го поминале во Државен инспекторат за градежништво и урбанизам и им посакува убави пензионерски години.

ЗАКОНИ ЗА ГРАДЕЊЕ

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО