Skip to main content

Закони

Во листата подолу можете да ги преземете:

Закон за Градење

Закон за Просторно и Урбанистичко планирање

Закон за Инспекциски надзор

Закон за домување

Закон за Забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност