Закони

Назив на законСлужбен весник
Закон за ГрадењеБр. 70 од 16.05.2013
Измена и дополнување на закон за Градење79/13
Измена и дополнување на закон за Градење137/13
Измена и дополнување на закон за Градење163/13
Измена и дополнување на закон за Градење27/14
Измена и дополнување на закон за Градење28/14
Измена и дополнување на закон за Градење42/14
Измена и дополнување на закон за Градење115/14
Измена и дополнување на закон за Градење149/14
Измена и дополнување на закон за Градење187/14
Измена и дополнување на закон за Градење44/15
Закон за изменување и дополнување на законот за Градење129/15
Дополнување на закон за Градење217/15
Измена и дополнување на закон за Градење 226/15
Дополнување на закон за Градење30/16
Измена и дополнување на закон за Градење31/16
Измена и дополнување на закон за Градење39/16
Измена и дополнување на закон за Градење 71/16
Измена и дополнување на закон за Градење132/16
Закон за Просторно и Урбанистичко планирање199/14
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање42/14
Измена и дополнување на закон за Урбанистичко планирање44/15
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање193/15
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање31/16
Измена и дополнување на закон за Урбанистчко планирање163/16
Закон за Инспекциски надзор50/10
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор161/10
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 157/11
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор147/13
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 41/14
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор33/15
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 193/15
Измена и дополнување на закон за Инспекциски надзор 53/16
Закон за општа управна постапка124/15
Закон за Забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 199/14
Измена на Закон за Забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност147/15
Закон за домување(Пречистен текст)38/12
Измена и дополнување на закон за домување55/13
Измена и дополнување на закон за домување163/13
Измена и дополнување на закон за домување 42/14
Измена и дополнување на закон за домување 199/14
Измена и дополнување на закон за домување 146/15
Измена и дополнување на закон за домување31/16